Statut udruženja

У складу са одредбама чл.10, 11 и 12. Закона о удружењима ( ” Службени лист РС” бр.51/09 и 99/11 )и чл. 9 став 2. тачке 2 Новог Статута Удружења грађана Женски Центар ,,Милица” на седници Скупштини удружења грађана Женски центар „Милица“,  одржаној дана 22.06.2017.године у Врњачкој Бањи усвојен је:

 

 

НОВИ СТАТУТ

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

ЖЕНСКИ ЦЕНТАР ”МИЛИЦА” ( пречишћен текст)

 

 

 

Члан 1.

Удружење грађана ЖЕНСКИ ЦЕНТАР ”МИЛИЦА” из Врњачке Бање је хуманитарно, добровољно, невладино и непрофитно удружење основано на неодређено време ради унапређења положаја  и квалитета  живота и здравља жена.

Члан 2.

Циљ Удружења је унапређење положаја  и квалитета  живота и здравља жена.

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Удружење грађана: ЖЕНСКИ ЦЕНТАР ”МИЛИЦА”:

1. Врши едукацију становништва о важности превенције и ране дијагностике у борби против карцинома и осталих болести  у сарадњи са стручњацима и медицинским особљем.

2. Пружа искуствено емотивну подршку оболелима кроз групе самопомоћи психолошко-креативне радионице у циљу побољшавања квалитета њиховог живота.

3. У сарадњи са стручњацима пружа правну и психосоцијалну помоћ и  подршку оболелима од карцинома и других тешких болести, као и њиховим породицама, при превазилажењу проблема са којима се сусрећу у току лечења.

4. Организује активности на јачању друштвене осетљивости за боље услове превенције, лечења и опоравка оболелих од рака и осталих болести.

5. Организује и учествује у организацији различитих културних манифестација кроз које популарише здравствену културу.

6. Ради на промоцији женских људских права и слобода.

7. Реализује програме за оснаживање жена у породичним односима.

8. Организује правну и психосоцијалну помоћ за жене и децу жртве породичног и других видова насиља.

9. Сарађује са институцијама које имају развијене механизме и раде на питањима успостављања родне равноправности и политике једнаких могућности.

10. Прикупља и обрађује научну и стручну литературу ради информисања жена о женским правима и могућностима унапређења здравственог, економског, социјалног и политичког положаја жена.

11. Организује социјалне програме, спортске и културно уметничке активности као и друге врсте радионица и саветовалишта за жене, сама или у сарадњи са надлежним институцијама, другим сродним домаћим и страним организацијама и волонтерима.

12. Врши и организује културну сарадњу и размену волонтера са домаћим и страним организацијама.

13. Организује, сама или у заједници са другим организацијама, скупове, саветовања, обуке, семинаре, трибине, презентације и друге облике предавања у складу са циљевима удружења.

14. Организује волонтерске акције од јавног значаја за локалну заједницу.

15. Сарађује са: универзитетима, институцијама, установама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству који се баве сличним програмима.

16. Организује секције инклузивног карактера из области здравства, културе и спорта (музичку секцију-инклузивни хор, бициклистичку секцију и сл.) и друге активности у складу са планом и програмом рада.

17. Информисање и едукација младих о сексуалном и репродуктивном здрављу .

18. Подстицање младих на активно учешће у друштвеном животу, обезбеђивање остваривања права младих на једнаке шансе, унапређење безбедности младих , очување и унапређење здравља младих и друге активности од значаја за младе.

19. Унапређење стања животне средине као предуслов здравља људи.

20. Успостављање партнерства и пријатељства међу удружењима и појединцима који деле еколошке принципе и принципе очувања здравља.

21. Организује обуку и оспособљавање за рад одређеног броја припадника осетљивих друштвених група и грађана у стању социјалне потребе на пословима израде предмета од текстила и других материјала.

22. Оспособљава за рад и упошљавање припадника рањивих категорија, посебно жена жртава насиља у породици.

Члан 4.

Назив удружења је: Женски Центар ,,Милица”

Назив удружења на енглеском је: Women Centre ,,Milica”

Удружење има седиште у Врњачкој Бањи у улици: Немањиној 8/16 и своју делатност остварује у складу са законом на територији Републике Србије.

Члан 5.

Члан удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе попуњену приступницу за учлањење Управном одбору Удружења.

Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.

За лица млађа од 14 година пријаву подноси његов законски заступник.

Члан 6.

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор већином гласова и о томе без одлагања обавештава подносиоца приступнице.

Чланство у удружењу може престати због:

 1. смрти
 2. на лични захтев давањем писане изјаве о иступању
 3. искључењем због дуже неактивноти члана, непоштовања одредаба због статута или нарушавања угледа Удружења.

 

Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор.

Искључени члан има права приговора у року од 15 дана од дана доношења одлуке  о искључењу.

Члан 7.

Пунолетни члан има право да:

 1. Рабноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева удружења.
 2. Непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења.
 3. Бира и буде биран у органе Удружења.
 4. Буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Малолетни члан Удружења има права из тачке 1. и 4. овог члана.

Малолетни члан са навршених 14 година има права да присуствује седници Скупштине и учествовати у расправи али нема право гласа.

 

Члан је дужан да:

 1. Се придржава Статута и других аката Удружења
 2. Активно доприноси остваривању циљева удружења
 3. Чува интересе, углед и имовину Удружења
 4. Учествује, у складу , са интересовањем у активностима Удружења
 5. Плаћа чланарину
 6. Обавља друге послове које му повери Управни одбор

Члан 8.

Органи Удружења су: Скупштина, Упрабни одбор, Надзорни одбор.

Члан 9.

1.Скупштину Удружења чине сви његови пунолетни чланови.

2. Скупштина се редовно састаје једном годишње.

3. Право одлучивања има Скупштински одбор састављен од делегираних чланова.

4. Скупштински одбор броји 11 чланова.

5. Одлуке се доносе већином гласова Скупштинског одбора

6. Ванредна седница Скупштине се може заказати на образложени предлог Управног одбора , као и на иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштинског одбора. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику  и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

7. Седницу Скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања Скупштине и предлогу дневног реда.

8. Седницом председава председник Управног  одбора или лице које изгласа Скупштински одбор на почетку седнице.

 

Скупштина:

 1. Доноси план и програм рада;
 2. Усваја Статут као и измене и допуне Статута;
 3. Усваја друге опште акте удружења;
 4. Бира и разрешава чланове Управног и Надзорног одбора;
 5. Разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
 6. Разматра и усваја финансијски план и извештај;
 7. Одлучује о висини чланарине за идућу годину;
 8. Одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;
 9. Одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству;
 10. Разматра проблеме и најзначајнија питања из рада Удружења и доноси закњучке и смернице  за даљи рад.
 11. Доноси одлуке о додели признања и захвалница.
 12. Остварује и друге задатке знчајне за реализацију циљева  и задатака удружења.
 13. Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна већина чланова Скупштинског одбора  са правом гласа, већином гласова присутних чланова Скупштинског одбора.

 

Члан 10.

Управни одбор је извршни орган уружења, који се стара о спровођењу циљева Удружења који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има 5 чланова који бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се бирати поново на исту функцију.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.

Члан 11.

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Заменик председника је овлашћен да у одсуству председника Управног одбора заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Члан 12.

Управни одбор:

1.Руководи радом Удружења  доноси одлуке ради остваривања  циљева Удружења;

2. Организује редовно обављање делатности Удружења;

3. Поверава посебне послове појединим члановима;

4. Доноси финансијске одлуке;

5. Одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута , сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова удружења, који подноси Скупштини на усвајање;

6. Одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника Удружења за тај поступак;

7. Одлучује о другим питањима за која нису законом или овим Статутом овлашћени други органи Удружења;

8. Предлаже Скупштини програм рада , финансијски план, извештај о раду и финансијски извештај;

9. Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутна већина , а одлуке доноси већином гласова присутних чланова;

10. Седницама Управног одбора руководи председник, одржавају се по потреби а могу се а могу се заказати и телефонски;

11. Уколико се број чланова Управног одбора смањи испод броја чланова предвиђеног Статутом Удружења, преостали чланови Управног одбора дају предлог за допуну чланства до потребног броја чланова Скупштинском одбору.

Члан 13.

Надзорни одбор контролише финансијско псоловање Удружења  и о уоченим неправилностима , без одлагања, обавештава Управно одбор.

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина.

Мандат чланова је четири године и могу се поново бирати.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Члан 14.

Стручно веће је консултативно тело при Удружењу, састављено од различитих стручњака који својим знањем могу и желе да помогну Удружењу у остваривању својих циљева кроз консултативне предлоге и стручне програме рада.

Чланове Стручног већа именује Управни одбор.

 

Члан 15.

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активности Удружења, непосредно или путем публикација, односно путем обавештења за јавност, или на неки други примерен начин. Годишњи обрачуни и  извештаји о активности Удружења подносе се члановима на седници Скупштине Удружења.

Члан 16.

 

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакт и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити и сличним националним и међународним удружењима, о чему одлуку доноси скупштина.

Члан 17.

Удружење прибавља средства од чланарине , добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција , конкурисањем за пројекте код државних органа или задужбина, других домаћих или страних организација ,амбасада или на други законом дозвољен начин.

Начин прикупљања, облик и износ чланарине утврђује Скупштина на предлог Управног одбора.

Регулисање трошкова и плаћање услуга насталих по основу активности предвиђених планом и програмом Удружења: члановима,правним или другим физичким лицима се одобрава на основу писмене одлуке Управног Одбора Удружења у складу са законом.

Члан 18.

Удружење прибавља средства продајом својих производа, односно обавља привредну делатност: 13.92 – Производња готових текстилних производа, осим одеће.

Удружење може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.

Члан 19.

Удружење мора прибављати средства и од котизације за семинаре и друге облике образовања.

Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се користити искључиво за остваривање циљева , укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

Члан 20.

Имовина Удружења може се користити искључиво за остваривање његових статутарних циљева.

Имовина Удружења не може се делити његовим члановима, оснивачима, члановима органа удружења, директорима, запосленима или са њима повезаним лицима.

Повезаним лицима која су као таква утврђена у погледу забране расподеле добити удружења.

Одредбе ст. 1. и 2. овог члана не односе се на давање пригодних примерених награда и оправданих трошкова остваривањем статутарних циљева удружења ( путни трошкови, дневнице, трошкови преноћишта и слично), уговорене теретне обавезе и исплату зарада запослених.

Члан 21.

Удружење престаје са радом одлуке Скупштине , када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђених законом.

Члан 22.

За случај престанка Удружења , прималац његове имовине статутом се може одредити само домаће недобитно правно лице  које је основано ради остваривања истих или сличних циљева.

Члан 23.

Располагање имовином удружења супротно одредбама овог закона ништаво је.

Члан 24.

Удржење има двојезичан печат округлог облика на којем је у горњој половини исписано ћирилицом: ЖЕНСКИ ЦЕНТАР ,,МИЛИЦА” ВРЊАЧКА БАЊА

У доњој половини исписано латиницом на енглеском језику:  WOMEN CENTRE ,,MILICA” VRNJCI SPA

A у средини слово М у детелини.

Члан 25.

Иницијативу за доношење измена и допуна Статута и  других аката Удружења које доноси Скупштина, могу дати:

 1. Управни одбор;
 2. Већина чланова Скупштинског одбора;
 3. Надзорни одбор;

Предлог се доноси у облику нацрта акта са образложењем Председнику Управног одбора. Председник доставља предлог свим члановима ради давања мишљења и примедби. Рок за давање истих не може бити краћи од 15 дана.

Примедбе и мишљења прикупља Председник Управног одбора. Он на основу пристиглих примедби и мишљења утврђује коначни предлог који даје Скупштинском Одбору на одлучивање.

Члан 26.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 28.

Овај Статут ступа на снагу даном његовог усвајања на Скупштини удружења одржаној 22.06.2017. године, а престаје да важи Статут од 23.08.2014. године.

 

Председавајућа Скупштина Удружења:

Весна Бонџић дипл.инж.маш.